OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ploterów laserowych realizowanych przez markę KARTIER.PL


 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (dalej zwanymi: „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Zamówienia” lub „OWZ”) mają zastosowanie do transakcji sprzedaży/dostawy odbiorcom krajowym lub zagranicznym przez AIRFRESH ARTUR PIOTROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Kielcach ploterów laserowych.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów handlowych zawieranych przez AIRFRESH z Odbiorcami. Ewentualne wyłączenie ich stosowania w całości lub w części możliwe jest, jeżeli wyraźnie wynika to z treści umowy zawartej między AIRFRESH a Odbiorcą.
 3. Umowy handlowe zawierane przez AIRFRESH z Odbiorcami podlegają prawu polskiemu.
 4. Niniejsze OWS dotyczą umów zawieranych przez AIRFRESH z przedsiębiorcami (nie są stosowane do umów z konsumentami).

 

II. Definicje

 

 Poniżej wymienione pojęcia, na potrzeby stosowania niniejszych OWS, należy rozumieć następująco:

 

 1. AIRFRESH – AIRFRESH ARTUR PIOTROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Kielcach, ul. Łukasiewicza 10, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001036208 posiadająca numer REGON: 523091673, NIP: 9592055719 lub następca prawny tej spółki.
 2. Odbiorca/Kupujący/Zamawiający –podmiot (przedsiębiorca), z którym AIRFRESH zawiera transakcję sprzedaży Towarów.
 3. Strona – oznacza odpowiednio AIRFRESH albo Kupującego.
 4. Strony – oznacza łącznie AIRFRESH oraz Odbiorcę.
 5. Towar/Produkt/Urządzenie – oznacza urządzenia sprzedawane przez AIRFRESH na rzecz Odbiorcy.

 

III. Warunki zawierania Transakcji sprzedaży

 

 1. Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie Zamówienia składanego przez Kupującego.
 2. Zamówienie składane jest w formie elektronicznej (e-mailem) przez Odbiorcę (przed złożeniem Zamówienia Odbiorca otrzymuje ofertę dotyczącą danego rodzaju Urządzeń). Zamówienie powinno zawierać co najmniej rodzaj Urządzenia, dane Kupującego (nazwa, NIP, adres siedziby lub korespondencyjny), adres dostawy. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia AIRFRESH potwierdza jego warunki lub wnosi uwagi. Umowa dotycząca sprzedaży zamawianego Urządzenia („Umowa handlowa”) uważana jest za zawartą, jeżeli Strony dojdą do porozumienia w zakresie warunków transakcji, tj. w szczególności co do ceny, rodzaju Urządzenia miejsca dostawy, terminu dostawy, itp.
 3. W braku odmiennych postanowień, po zawarciu między Stronami Umowy, AIRFRESH wystawi oraz przekaże fakturę pro-formę z przedpłatą 100% wartości zakupionych Produktów. W przypadku Produktów, których AIRFRESH nie posiada na stanie magazynowym lub też Produktów dostosowanych pod indywidualne zamówienie Zamawiającego, wymagane jest uiszczenie przez Kupującego 30% wartości zamówienia w formie zaliczki, oraz uiszczenia pozostałej wartości zamówienia bezpośrednio przed dostawą Produktów. AIRFRESH rozpocznie proces realizacji zamówienia niezwłocznie po wpływie na konto jego odpowiednio przedpłaty albo zaliczki (chyba że strony postanowią inaczej).
 4. Termin realizacji zamówienia określony w Umowie handlowej może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od AIRFRESH. W przypadku powyższego, AIRFRESH obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o takiej sytuacji oraz wskazać nowy przewidywany termin realizacji zamówienia.


 

IV. Warunki wydania i odbioru Urządzeń

 

 1. Urządzenia typu plotery laserowe, AIRFRESH co do zasady dostarczy bezpłatnie transportem własnym do Kupującego.
 2. Potwierdzenie wydania i odbioru Urządzeń nastąpi poprzez uzupełnienie i podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo – odbiorczego.
 3. Ewentualne braki ilościowe lub jakościowe Produktów widoczne „gołym okiem” powinny zostać wskazane w treści protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4. Braki lub wady Produktów inne niż te określone w pkt. 3 powyżej, Odbiorca zobowiązany jest zgłosić AIRFRESH (emailem albo na piśmie) nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty odbioru dostawy Produktu, przy czym w ciągu 48 godzin od daty wykrycia wady Produktów, pod rygorem odmowy usunięcia wady przez AIRFRESH.
 5. Braki lub wady wskazane powyżej AIRFRESH powinien uzupełnić/naprawić w rozsądnym terminie uzgodnionym przez Strony. Strony mogą również uzgodnić, że zamiast uzupełnienia braków roszczenia Odbiorcy zostaną zaspokojone poprzez odpowiednie obniżenie ceny Produktu (o wartość brakującej albo wadliwej ilości Produktu).
 6. W cenie sprzedaży Urządzenia typu ploter, AIFRESH, w terminie uzgodnionym z Kupującym (co do zasady w dniu wydania Urządzenia) przeprowadza szkolenie z zakresu jego obsługi i eksploatacji. Szkolenie odbywa się w siedzibie Kupującego. 

 

V. Gwarancja jakości Urządzeń.

 

 1. AIRFRESH udziela na okres 1 (jednego) roku od dnia odbioru Towaru gwarancji jakości Towarów. Wyjątkiem są tuby laserowe Co2 na które udzielana jest gwarancja 6 miesięczna.
 2. Termin gwarancji jakości biegnie od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 3. Strony co do zasady wspólnie uzgadniać będą termin oględzin zgłaszanych wad oraz termin ich usunięcia.
 4. Termin usunięcia wad może być przedłużony w szczególności w przypadku konieczności oczekiwania na części zamienne do wadliwego Urządzenia.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
 1. uszkodzeń powstałych podczas transportu przez firmę kurierską oraz podczas rozładunku Towaru;
 2. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem Urządzenia, jego obsługą lub używaniem urządzenia w warunkach nieodpowiednich ze względu na niewłaściwą wilgotność, temperaturę lub naświetlenie;
 3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilające, kataklizmy;
 4. czynności naprawczych związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym.
 1. AIRFRESH, najpóźniej w dacie wydania Urządzenia, może przekazać Odbiorcy odrębną kartę gwarancyjna na to Urządzenie.  
 2. Wyłącza się odpowiedzialność AIRFRESH z tytułu rękojmi za wady fizyczne w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

 

VI. Warunki płatności
 

 1. Płatność ceny za Towar/Usługę dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy AIRFRESH wskazany w danej fakturze. Za datę zapłaty (tj. spełnienia świadczenia pieniężnego przez Kupującego) przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunku bankowym AIRFRESH.  
 2. W przypadku nieterminowej płatności faktury, AIRFRESH ma prawo naliczyć Odbiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 3. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty jakiejkolwiek wymagalnej należności na rzecz AIRFRESH o co najmniej 7 dni, AIRFRESH odstąpić od Umowy handlowej (ze skutkiem odnoszącym się do całej reszty niespełnionych jeszcze świadczeń), składając Kupującemu pisemne oświadczenie w terminie kolejnych 35 dni, licząc od upływu siódmego dnia opóźnienia w płatności.

 

VII. Siła wyższa
 

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w całości lub w części, spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili zawarcia umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (tj. m.in. klęska żywiołowa, pożar, powódź, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne bądź inne podobne okoliczności pogodowe, strajk, zamieszki wewnętrzne, epidemia, ograniczenia i kwarantanny, restrykcje lub prawne decyzje organów administracji publicznej, itp.), pod warunkiem, że zaistnienie siły wyższej miało bezpośredni wpływ na możliwość wykonania zobowiązania przez Stronę nią dotkniętą.
 2. O zaistnieniu przypadku siły wyższej Strona nim dotknięta powinna zawiadomić drugą Stronę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili kiedy przypadek ten miał miejsce. W takim przypadku Strony ustalą dalszy sposób realizacji swoich obowiązków. 

 

VIII. Postanowienia Końcowe

 

 1. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, wszelkie spory jakie między Stronami mogą wyniknąć w związku z realizacją Transakcji sprzedaży, w tym w ramach Umowy handlowej, rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Kielcach.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy warunków Zamówienia w tym, m.in. uzgodnionych przez Strony cen zakupu Towarów oraz wszelkich informacji handlowych otrzymanych od AIRFRESH. W przypadku naruszenie powyższego zobowiązania AIRFRESH będzie mógł dochodzić od Odbiorcy odpowiedniego odszkodowania.
 3. Treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży podana jest do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową prowadzoną przez AIRFRESH.